Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část XVI.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk“Váš strýc úžasně ovládá svého koníčka! Snad bychom mu měli dát i toho červeného tesaříka, vyleze-li ještě z některého echinofosulokaktusu kolegy Solise”, říkal Hariota.

 

V. Podruhé v Ďáblince

Začátkem května Karpus pozval Hariotu do Prahy, aby se prý přijel podívat na nedávno importované kaktusy, které během dubna zakořenil a nyní hojně kvetou. Hariota v zimních měsících rozprodal v Brně asi 150 rostlin zaslaných mu z Prahy za oblevy koncem prosince. Byly to většinou menší druhy a žádnou rostlinu nemusel Karpusovi vrátit. Každému pěstiteli rostlin se zdá, že od jara do konce léta je pouhá chvilka, zima však že je delší než celý rok. Roku 1925 se jaro značně opozdilo. Bylo málo slunných dnů a přírodou vanul ztrnulý nejásavý klid. Když však kráčel časně ráno k vile Ďáblince, tušil za netečnou popelavou oblohou zář a teplo vycházejícího slunce. Karpus mu přišel otevřít v nočním prádle, patrně ještě spal. Zavedl jej do knihovny prosycené pachem indiánské veteše a požádal jej dosti strohým hlasem, aby si přečetl červeně zatrhnutý článek v časopise “Kutnohorský hospodář”. Půjde se zatím umýt a převléci. Po celou noc prý psal vědecké pojednání o telegonii.

Hariota si zapálil cigaretu, aby přehlušil čpavou “vůni” okolí a usednuv k psacímu stolu, zadíval se zpět na pět překrásných echinocereusů rigidissima, stojících tu v pěti emajlových kořenáčích, jaké dosud u Karpuse nikdy neviděl. Je nějaká souvislost mezi těmito rostlinami a pěti mrtvými echinocereusy, které Karpusovi vrátil? Nadarmo zde nestojí! Byly to však rostliny u nás ze semen vypěstěné, to už se Hariota naučil poznávat. Dal se do čtení článku podepsaného iniciálkami A.H. a zpestřeného dvěma reprodukcemi fotografií kaktusů. V článku se Hariota dočetl neuvěřitelné věci. “Láska ke kaktusům prý se v malém Ariovi zrodila onoho dne, kdy vzhlédl k oknu svého pokojíku a spatřil tam rozkvetlý Echinopsis. Tři bílé trubice květů byly přes dvacet centimetrů dlouhé a vypadaly jako tři gramofony. Ario prý u nich proseděl mnoho dní a sledoval, jak mouchy a včely přenášejí pyl z pestíku na bliznu.” - Tomuto nesmyslu se Hariota hlučně zasmál a pak už jen přeskakoval zrakem po řádcích chytaje přibližný jejich smysl. “Karpus v raném mládí byl velmi podnikavý, navázal styky s velkými zahraničními zahradnickými závody, rozjel se do Erfurtu - utekl z domova a ze školy - stal se mezinárodní kaktusářskou kapacitou. - Na své první cestě v divokých cizích krajích získával oporu českých vystěhovalců v Sao Paulu, u nichž zdarma bydlil a odkud pronikal do nitra Brasilie, zvláště do státu Matto Grosso. Na dalších těch cestách se přestal starat o botaniku a proměnil se na řadu let v národopisce. To, co viděl, vymíralo - a tu začal zapisovat čeč, báje a zvyky Čamakuků - zamiloval si indiány - stal se dějepiscem jihoamerických indiánů - zakládal reservace zajišťující bývalým pánům země útočiště a možnost života proti bezohledné kolonizaci bělochů.

V Praze - ctižádostivému cestovateli, vyprávějícímu neznámé a zdánlivě neuvěřitelné věci - se začaly stavět v cestu všelijaké překážky a odpor. Ostatně se mu ten pestrý život, který tehdy vedl, velmi líbil. Byl to život plný dobrodružství a silných vzruchů - nás však zajímá poslední, pátá cesta věnovaná sběru mexických kaktusů - pomýšlí na velká botanická studia a pokusy - chce zkoumat tajuplné léčebné účinky některých kaktusů - potřebujepokusnou zahradu - Ďáblinka. Vědecký svět mu nedůvěřuje - zakládá novou systematiku kaktusů, kterou nazývá rostlinnou daktyloskopií - mikroskopický průzkum semen - nejvědečtější metoda pro rozlišování druhů, jaké dosud nebylo použito v běžné botanice. Nabyl mezi kaktusáři přímo legendární pověsti.

Hariota obrátil poslední list časopisu, když převlečený Karpus vstoupil a zašeptal:

“Tak jste si to přečetl? Co tomu říkáte?”

“Někteří uznávají vaši práci, v níž je mnoho dobrých podnětů, jiní neuznávají váš - jak říkají - diletantismus. Před chvíli jste mi řekl, že jste na dnešek v noci psal vědecké pojednání o telegonii. Existuje - podle vašich zkušeností - telegonie?” zeptal se Hariota.

Karpus usedl na pohovku a šlehl po Hariotovi zlým, vyzývavým pohledem:

“Snad nechcete tvrdit, že telegonie je běžná pověra o dědičnosti? Asi nevíte, že telegonii uznával sám Darwin!”

“Darwin ji pouze připouštěl” - poznamenal Hariota.

“To je jen hříčka slov. Jste pošetilý, když nevěříte v telegonii. Že skutečně existuje, o tom přece máme tolik nezvratných důkazů, že vy je nevyvrátíte. Co byste třeba řekl tomuto případu: Lord MORTON…”

“Dovolte, Mistře, abych vás přerušil a pokračoval o tom, co mi právě chcete vypravovat. V literatuře o telegonii se dočítáme, že lord Morton měl čistou arabskou klisnu, kterou zkřížil s hřebcem africké zebry. Míšenecké hříbě bylo pruhované. Nato podvakráte táž klisna porodila hříbata, jejichž nohy byly ještě význačněji pruhovány než nohy míšeneckého hříběte, ač v obou případech byli otci čistokrevní arabští hřebci. Je tomu tak?”

“Ten případ, Harioto, znáte dopodrobna. Proč tedy o telegonii pochybujete?”

“Žil jsem čas na venkově, kde náhodou se narodilo několik pruhovaných hříbat, ač zebry tam lidé ani neznali. Snad vám, Mistře, ušlo, že Mortonův případ byl už dávno vyvrácen nesčetnými chovateli koní. Byl to zvláště Cossar Ewart, který úmyslně křížil mnoho koní a zeber, aby vyzkoušel platnost telegonie. Tento muž zjistil, že pruhování a stojatá hříva se někdy vyskytuje i u hříbat, jejichž registrovaní rodiče byli po řadu generací čistokrevní. Jde tu patrně o atavismus - o utajenou vlastnost zděděnou po velmi vzdálených předcích. Věřím v existenci atavismu, avšak telegonii považuji za lidskou pověru”, prohlásil výbojně host.

“Vaše pavěda mne neomráčí”, řekl Mistr a zvýšeným hlasem pokračoval: “U všech indiánských kmenů je na základě staletých zkušeností rozšířena víra, že první beran, první býk, první hřebec - zkrátka řečeno první samec - navždy ovlivní lůno ovce, krávy, klisny atd. Proto ihned zabíjejí samici, která počala s nevhodným samcem. Oroja měl čistokrevnou fenku dobrmana a ta se mu zaběhla s docela obyčejným hafanem. Oroja ji utratil, když jsem mu vysvětlil, že od téhle fenky čisté dobrmany už nikdy nedostane.”

Hariota mlčel.Přes všechnu domnělou povýšenost nad ostatními kaktusáři byl Karpus přece jen zarputilý diletant v biologii a zvláště v nauce o dědičnosti. Obávaje se konfliktu, otázal se zcela nenápadně:

“Vy tedy Mistře soudíte, že třeba vámi přivezené Astrophytum asterias, na jehož bliznu nanesu pyl z tyčinek Astrophytum capricorne a dojde k oplodnění, že i zde se uplatní telegonie a ono Astrophytum asterias - v tomto případě ve funkci matky - už navždy se stane nějak “nečisté” a nikdy už nevytvoří “čistokrevné” asteriasové semeno?”

“Jsem přesvědčen, že je tomu tak. Rostlina oplodněná cizím pylem už nikdy není s to dáti čistokrevné potomstvo”, řekl Mistr.

“A co když tohoto - jak vy říkáte - “znečištěného” asteriasu použijete jako otce a přenesete jeho pylová zrna na bliznu jiného asteriasu? Je ten pyl také nějak nečistý, což ovlivní vzhled potomstva?”

“Vím, kam míříte, a proto své zkušenosti vám neřeknu. Ostatně, vy v telegonii nevěříte”, odpověděl Kaprus a sezuv polobotku, jal se ukazováčkem natírat svědivé prstce. Hariota obrátil tedy rozhovor jiným směrem:

“Obdivoval jsem těchto pět echinocereusů. Odkud je máte? Takové rostliny jste mi měl dát tehdy na podzim, abych vám ony mrtvolky nemusel vracet!”

“Oiga - slyšte! Hariota nepoznává pět rostlin, které mi na počátku zimy vrátil jako mrtvé! Ano, ano! Jste někdy zbrklý! Dal jste si od Matukány nakukat, že tyhle rostliny už dávno jsou nebožtíci, a teď se divíte, jak jsou krásné a chtěl byste je patrně odvézt do Brna. Už je však nedostanete!”

“Mistře, snesu leccos! Tohle však jsou docela jiné rostliny vyrostlé u nás ze semen. Jsou dvakrát větší než oněch pět importů. Já už také od vás se lecčemus naučil” - řekl Hariota.

“Vy dnes ničemu nevěříte. Měl byste se jmenovat Tomáš. Já však tvrdím, že jsou to ony rostliny, které jste mi vrátil.”

Hariota marně vzpomínal, který z kaktusářů pěstuje rostliny v barevných polévaných kořenáčích a je nepřítelem průlinčitých obyčejných květinových hrnků, jejichž vnější stěna prý neustále vypařuje vodu a snižuje teplotu hlíny, což kaktusovým kořenům škodí. Nepěstí v polévaných nádobách své kaktusy průhonický Islaja?

“Půjdeme do skleníku”, řekl Mistr.

V předsíni na parapetu, kde před pěti měsíci v noci vysévali semena asteriasů v ceně padesáti tisíc korun, leželo nyní několik starých krabic a zemina byla naprosto vyprahlá. Z těch semen v tak studeném prostředí nevzklíčilo určitě ani jedno! Také ve skleníku Hariota marně hledal některé ze stovky tehdy naroubovaných rostlin. Měl tehdy Matukána pravdu, když prohlásil, že vše půjde na kompost!

Řady importních rostlin během zimy prořídly. Sem tam některý kaktus z vyschlého těla vyslal květ, aby v západu se smrtí vytvořil semena, která by jej přečkala. Hariota uchopil kvetoucí koryfantu. Vyklouzla snadno z mramorové drti a neměla ani náznak nějakého kořínku. Ano - tak nějak to prorokoval starý praktik “Na korábě”.

“Mistře, kam se poděly všechny ty rostliny, jimiž skleník byl přeplněn?”

“Odvezli si je zájemci. Dole v pařeništích už jsou nové. Posla je můj přítel z Nuevo Leon k rozprodeji. Proto mohu je prodávat pouze tomu, kdo je hotově zaplatí.”

“To tedy do Brna pojedu s prázdným zavazadlem?”

“Přáteli buďme, plaťme si jak židé a podporujme se navzájem jako oni”, řekl Karpus a dodal: “Vyrovnal jste účty, dostanete vše, co mohu postrádat. Než půjdeme do zahrady, trochu se nasnídáme. Včera po celý den jsem hladověl.”

Usadili se v kuchyni, kde bylo příjemné teplo. Paní Dora doma nebyla, vařil tedy Karpus černou kávu sám. Tentokráte se snídaně obešla bez pavouků a byly i rohlíky s máslem. Karpus jich snědl rovných patnáct a vypil skoro dva litry silné kávy. Hariota jej pak požádal, aby zahrál na indiánské píšťaly, jak na podzim slíbil. Když připojil poznámku, že pravděpodobně ani pravý indián neovládá tak dobře tyto jednoduché hudební nástroje, jako právě Karpus, zvedl se Mistr zvláštním prohnutím těla a protáhle zazpíval: “Český národ, hudební národ, proč by indiána nepředčil?”

Přinesl z pokojíku tucet nejrůznějších píšťal, ucpal si levou nosní dírku kouskem vaty a druhou nosní dírkou vysílal jemný proud dechu do nastavené píšťaly. Jemné flažoletové melodie se střídaly rychle za sebou. Vyjadřovaly bojovný hymnus, napodobování ptačího zpěvu, bol, radost i lásku. Jedna píseň byla pěknější druhé. Hariotovi se tato prostá hudba jevila úžasnou.

“A teď vám předvedu vlastní skladby - měli bychom se však - jak indiánští skladatelé to činí - předtím pořádně napít pulque. Slyšel jste někdy už o tomto nápoji?” ptal se Karpus.

“Ano, slyšel. Je to vykvašená šťáva z velikých agáví”, odpověděl Hariota.

“Tohle jste vyčetl z knih. Neprozradily vám však, jak se takový opojný nápoj vyrábí. Dejte tedy pozor, ať se vám nezvedne žaludek! Mladí hoši vyjdou v době žní na rozsáhlé plochy, kde jsou vysazeny agáve. Jsou to velké rostliny, dorostlý muž zmizí v jejich obrovských tuhých listech jako pták v hnízdě. Hoši vyřezávají rostlinám poupata. Jsou velká jak lidská hlava a doma je rozřežou na úzké pásy. Další práci obstarávají staré, většinou už bezzubé indiánky. Sesednou se kolem dřevěných plochých nádob - podobným našim kádím - v ústech rozžvykují kousky agáve a vyplivují je do nádoby. Sám jsem to několikrát viděl a obdivoval nečistá ústa stařen, z nichž se neustále řinuly čerstvé sliny.”

“A pil jste takto zhotovený nápoj?”

“Proč ne? Ona břečka zkvasí, vznikne líh a ten zničí všechny nakažlivé zárodky. Pulque je královský nápoj! Přivezl jsem si pět soudků téhle kapaliny a dva z nich jsou ještě plné. Přineseme jeden z nich a ukáži vám tam dole tři pěkné tsantsy, dar to, jehož se mi dostalo od náčelníka kmene Jirabů na Rio Napo. Tyhle tsantsy nelze zavěsit mezi ostatní indiánské věci - snad ještě mezi skalpy, neboť i Dora se zmenšených lidských hlav bojí. Vy však se nebojíte. Tak pojďme!”

Obílenou chodbou, v níž nebylo nic kromě dlouhého svazku slunečních paprsků, vešli do zaprášené místnosti, kam jediným železným oknem rovněž pronikala záplava slunečního světla. Po policích natrousily myši hojnost výkalů, kouty místností opentlili pavouci hustými sítěmi a ve chvílích ticha bylo slyšet dřevokaze, jak pracně vrtají chodbičky ve starém dřevě šatníku, na jehož třech zásuvkách zelenalo měděnkou kdysi pěkné bronzové kování.

Hariota objevil na stěnách podivné výtvory připomínající destičky se srnčími parůžky nebo podobné lovecké trofeje. Tyto však byly uhněteny z neznámé hmoty a potřeny hnědým lesklým nátěrem. Představovaly ruce se skrčenými nebo napjatými prsty, lidský nos, oko, miniaturní nohu i mužské orgány jinak pečlivě přikrývané. U všech bylo něco připsáno lesklými hnědými křížky.

“Mistře, co je tohle za trofeje?” zeptal se a ukázal na mocný chlapský úd obežraný dole od myší.

Konec 16. dílu

Díl 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.| 14. | 15.


Pavel Pavlíček