Výstavy, které jsem navštívil…

Podobně jako loni, snažil jsem se i letos navštívit co možná nejvíce výstav sukulentních rostlin. Pokusím se podat - byť subjektivní - popis jednotlivých akcí.

Výstava v Pardubicích

V Evropském domě na Perštýnském náměstí v Pardubicích probíhala 27. - 30. 5. rozsahem velmi skromná výstava (cca 5 m2). Na stolech zakrytých černou textílií byly vystaveny kvetoucí mamilárie, adenia, pachypodia či krásné trsy aloí. Nechybělo ani pár kaudexních rostlin. I přes malý výstavní prostor byl vybrán reprezentační vzorek pěkně rostlých sukulentů. Co mě ale upoutalo nejvíce? Široká škála kaktusů i jiných sukulentů nabízených k prodeji (běžných i vzácnějších) za více než lidové ceny.

Výstava v Havířově

27. -29. 5. probíhala výstava také v Havířově v domě Reneta. Vystavované rostliny byly ve stejné kvalitě i rozsahu jako loni, ovšem stále chyběly u některých rostlin jména a u některých rostlin byla jména zcela chybná. Zaregistroval jsem ovšem větší nabídku prodejních rostlin než minulý rok.

Výstavní expozice v Bratislavě

V Bratislavě byla výstava spojena se sympoziem 28. - 30. 5. Chytře situovaná výstava na ploše stolů cca 25 m2 při vstupu do Botanické zahrady UK působila velmi spořádaným a vkusným dojmem. Výrazně zde převládaly kaktusy, ostatní sukulenty (až na pár havorcií, aloí či echeverií) nebyly téměř vidět. Kaktusy představovaly průřez čeledí Cactaceae, nejednalo se tedy o specializované skupiny rostlin a akce byla patrně směřována na širší, tedy ne jen kaktusářskou, skupinu návštěvníků. Vzhledem k velmi bohaté prodejní části (odhadem 30 m2) byl tento cíl splněn a každý z návštěvníků našel „to své“. K vidění i ke koupi zde byla jak běžná astrofyta tak superkabuta, mexické rarity i běžné rebucie či gymnokalycia a jelikož na sympozium dorazil i „pojízdný velkoobchod“, byly k prodeji nabízeny importní kaudexy či hezké listnaté sukulenty.

Ostravská výstava

Úroveň ostravské výstavy má stále jednoznačně rostoucí tendenci, což dokumentuje mj. i více než 700 návštěvníků za 3 dny. Akce se konala 3. - 5. 6. v Domě přírodovědců v Ostravě – Porubě.

Plocha výstavních stolů byla 22 m2 a prodejní část byla 11 m2 hustě zaplněna plnými bedýnkami rostlin. I zde byly ve výstavní části listnaté sukulenty zastoupeny jen pár kusy aloí, litopsů, fikusů, operkulikárií, pachypodií či adenií. Z kaktusů byly nejpočetněji zastoupeny rody Mammillaria (včetně perel jako M. sanchez-mejoradae, scheinwariana, albicoma, aureilanata, andersonii, penispinosa, gasseriana) a Coryphantha (téměř kompletní rod včetně kracikii, tripugionacantha aj.). Nechyběly ani kvetoucí astrofyta, sulkorebucie, gymnokalycia či stenocactusy.

Prodej rostlin na výstavě v Ostravě

V prodejní části bylo nabízeno množství běžných i raritních druhů, včetně výše jmenovaných klenotů kaktusů a také pár ostatních listantých sukulentů jako aloe, adenia, pachypodia či havorcie.

Výstavní expozice ve Frýdku-Místku

Ve Frýdku-Místku probíhala výstava tradičně v Domě chovatelů na Zámeckém náměstí, a to v termínu 9. - 12. 6. Na ploše asi 12 m2 byly k vidění kolekce tilandsií, skupina dospělých, vícehlavých rostlin lithopsů, nechyběly ani stenokaktusy, melokaktusy či mamilárie, z ostatních sukulentů pak havorcie, adenia a pachypodia. Jednoznačně nejpočetněji byly zastoupeny rody Astrophytum a Gymnocalycium. Vystavované rostliny byly opět velmi pěkné, krásně rostlé a dobře pěstované.

Poměr vystavovaných kaktusů k ostatním rostlinám letos kupodivu vyzněl ve prospěch kaktusů. Oproti předcházejícím rokům byl letos o něco menší sortiment v nabídce prodejních rostlinách.

Kvetoucí kaktusy na výstavě v Hradci Králové

S velkou zvědavostí jsem vyrazil na výstavu KaS v Hradci Králové, která proběhla 11 až 13. 6. ve Floristické škole v Jiráskových sadech. Na ploše asi 13 m2 byl k vidění průřez čeledí Cactaceae bez specializací, kdy více než polovina rostlin právě kvetla. Byly zde představeny sulkorebucie, astrofyta, gymnokalycia, mamilárie, stenokaktusy a další. Až na pár kusů „čestných zástupců“ litopsů a havorcií zde nebyly zastoupeny téměř žádné listnaté sukulenty. Jednalo se o hezké a ucelené představení kaktusů v celé škále. Ve výstavním sále nechyběl ani poradenský koutek pro začínající pěstitele s praktickými ukázkami úskalí (škůdci a houby na kaktusech) i předvedení postupů sazení či roubování rostlin. Překvapením pro mne ale byla inspekce v prodejním oddělení: samostatně vyčleněná místnost s početnými prodejci. Prodejní plochu stolů jsem odhadl asi na 15 m2, které byly plně obsazeny semenáčky kaktusů různého stáří a zde si patrně každý kupující přišel na své.

Astrofyta na výstavě v Olomouci

V atriu Vlastivědného muzea v Olomouci proběhla ve dnech 17. - 20. 6. výstava sukulentů a kaktusů. Samotná expozice byla umístěna v plachtovém stanu, kde na ploše asi 14 m2 byly k vidění kaudexní listnaté sukulenty, havorcie a agave, kolekce vzrostlých astrofyt, turbinikarpusy, kvetoucí aylostery, melokaktusy a discokaktusy či gymnokalycia.

Výstavní stan v atriu Vlastivědného muzea v Olomouci

Vystaven byl téměř kompletní rod Gasteria a několik méně běžných aloí. Prodejní část byla pouze skromná a oproti vystavovaným exponátům méně pestrá, ovšem ceny nabízených rostlin byly velmi nízké. Na Hané měli jednoznačně nejdražší vstupné ze všech mnou navštívených výstav.

Výstavní stan v Českém Těšíně

Svátek „Tří bratří“ (18. - 20. 6.) v Českém Těšíně je tradičně spojen s výstavou kaktusářů těšínska. V prostorném stanu na ploše asi 11 m2 na stupňovitých stolech zakrytých hnědou textílií byly vystaveny převážně kaktusy. Upoutaly mě uebelmanie, Echinocactus horizonthalonius z mnoha nalezišť včetně beztrné formy, množství kristát méně běžných druhů kaktusů, gymnokalycia, lofofory a koryfanty.

 Echinocactus horizonthalonius - beztrná forma

Z listnatých sukulentů byly k vidění litopsy, tilandsie a agáve. V prodejní části byly jak listnaté sukulenty tak i kaktusy různého stáří a velikosti. Patrně z důvodu probíhajících trhů a těsné blízkosti Polska byly ceny prodávaných rostlin vyšší než na jiných akcích (byly srovnatelné s Prahou).

Výstava kaktusů a sukulentů v Orlové

V termínu 18. - 20. 6. proběhla výstava KaS v Orlové v Domě mládeže. Tradiční kolektiv vystavovatelů předvedl na ploše asi 11 m2 raritní listnaté sukulenty (převážně z Madagaskaru), „tilandsie na stromě“ a skupinu běžně se vyskytujících kaktusů. Prodejní část byla letos o poznání skromnější, ale přesto zde nechyběly znamenité výpěstky speciálních a vzácných sukulentních pryšců, adenia, echeverie, pravokořenné ariokarpusy a další.

Text a foto © Roman Štarha
http://www.aloes.wz.cz/index2.htm
 

zpět