Adopce peruánských školáků

Jak jsme Vás už dříve informovali, potomek peruánských Inků, dívenka Miriam už ukončila střední školu a s malým dárkem z českých granátů jsme se s ní rozloučili. Zároveň jsme rozhodli o „adopci“ dalších dvou dětí, a to pro dívenku Noemi Hancco Mancco (var. Symbol 22209) a pro chlapce Darwin Tuča Chimo (var. Symbol 114907), který ztratil svou dosavadní „kmotru“ a jehož vzdělávací program jsme tímto převzali. Protože je možné, abyste na děti nepřispívali jen prostřednictvím našeho konta, se znalostí variabilních symbolů lze přispívat i přímo, na tento účet 51-0104700247 / 0100.


 

Záměrem Nadačního fondu Inka je pomáhat peruánským dětem
při vzdělání, jeho aktivity vycházejí z podnětů indiánských komunit.Nadační fond Inka
IČO: 26688671
www.peru.cz/inka
Číslo dárcovského účtu: 51 – 0104700247 / 0100 Komerční banka

Kancelář: Terronská 51, 160 00 Praha 6
Návštěvní den: úterý 10 – 16 hod. nebo jindy po předchozí domluvě
Tel.: 222 966 946 v návštěvní dny,
723 118 531 pí Mikolášková,
(728 179 579 nepravidelně Olga Vilímková)
e mail: nf.inka@seznam.czProjekty nadačního fondu Inka

Sonkoča – podpora konkrétního nadaného dítěte při studiu
Prostřednictvím projektu „Sonkoča“ – Srdíčko (mazlivé oslovení dítěte v rodině v jazyce kečua) podporujeme nyní přibližně 700 nadaných nebo šikovných dětí z chudých rodin horského venkova Peru. Od počátku činnosti nadace (2002) stipendia využilo asi 800 studentů. Cílem podpory je vychovat vzdělanou nebo zručnou ge4neraci, která v budoucnosti zlepší život indiánů na venkově. Jednotlivé děti svými znalostmi a dovednostmi mohou zlepšit život nejen své rodině a vesnici, ale svým osobním příkladem a metodami, které se osvědčí v jedné obci, mohou pomoci také lidem v širším okolí (jak se ukazuje po osmi letech naší práce).

Výše ročního příspěvku pro dítě činí: na ZŠ 6.000 Kč, na SŠ 8.500 Kč.
Z finančního příspěvku, určeného pro „vaše“ dítě, hradíme jeho zápis do školy, povinnou školní uniformu a sportovní úbor, učebnice a další pomůcky a poplatky vyžadované školou během školního roku, který v Peru probíhá od března do prosince.
Děti pro „prospěchové stipendium“ v podobě kmotra - jak děti začaly své osobní sponzory nazývat, vybírají peruánští koordinátoři nadace na základě doporučení učitelů škol a rad indiánských obcí. Děti si s kmotry dopisují, mnozí kmotři své dítě navštívili.
V roce 2009 má 26 studentů stipendium na vysoké škole v Peru, dalších 20 se na studia VŠ připravuje v „akademiích“. Jedna studentka získala stipendium vlády ČR pro obor ekonomie a nyní studuje v ČR.

Podporujeme indiánskou svébytnost. Neustále dochází k silné akulturaci indiánů, např. vlivem medií a působením učitelů, přicházejících na venkov z měst. Ve všech nadačních aktivitách respektujeme místní tradice včetně původního přírodního náboženství. Doufáme, že se naše děti v budoucnosti, i v rámci materiálních změn, které nutně přicházejí, budou snažit uchovávat tradiční indiánské moudrosti.

Projekt „vesnická škola“ slouží vysokohorským školičkám v oblastech, kde se lidé živí pastevectvím a zemědělstvím. V těchto podmínkách je těžké pořídit dětem školní vybavení. Pomáháme i s úpravou budovy, tedy kamenného domku: např. platíme okna a střešní okna (kudy přichází sluneční světlo i teplo), dřevěnou podlahu, omítnutí stěn, třídy vybavujeme nástěnnými vzdělávacími panely, knihovničkami, všem dětem školy poskytujeme školní pomůcky. NF Inka hradí materiál, práci vykonávají rodiče dětí zdarma.

V několika obcích pracují kulturně – vzdělávací centra „Inka wasi“ (v kečujštině incký dům), postavená jako tradiční domky z kamene/hliněných cihel, ovšem moderně vybavená okny, dřevěnou podlahou a elektřinou. Je zde knihovna, děti sem chodí večer psát úkoly a studovat – doma nemají elektřinu (po 18. hodině je tma, neboť Peru se nachází blízko rovníku). Starší studenti (Edison, David) nebo docházející učitelé děti doučují.V Pucamarce pracují kroužky šití a tkaní, je zde i stádo lam. Projekt Inka wasi Pucamarca hradí Česká rozvojová organizace, o.p.s. Praha.

Prodejem výrobků si lidé mohou vydělat peníze na zakoupení vlastního stroje, a tak založit rodinné mikropodniky pro budoucí lepší obživu. V centrech Inka wasi jsou sociální zařízení, která dávají kromě vlastního využití také příklad hygienických návyků, což přispívá ke zlepšení zdraví obyvatel. Skleníky, postavené na několika místech, daly příklad rodinám v okolí, které si vlastním skleníkem výrazně vylepšily stravování a zdraví.

V obci Queromarca se dokončuje učňovská škola truhlářství a šití. Projekt hradí částečně nadace Sunflower, respektive česká společnost Grund a.s. z Mladých Buků.
Některé české a peruánské školy udržují přátelské vztahy. Tyto školy si dopisují (ve španělštině), vyměňují si ruční práce… Pořádáme besedy o životě indiánů (viz www, Kalendář akcí). Známe dobře život indiánů v Peru, zakladatelka NF Inka, PhDr. Olga Vilímková, učitelka na VŠE Praha (reálie Latinské Ameriky) jezdí do Peru 16 let a v r. 2001 pracovala (jako dobrovolná učitelka) rok v horské školičce a bydlela s indiánskou rodinou (viz knihy Učitelkou v Peru, Peru – děti Inků).

Cesty do Peru vykonávají české koordinátorky (Iva Faltová a Olga Vilímková) jako průvodkyně a nejsou hrazené z fondů NF Inka. V horách oblasti Cusco probíhala putovní výstava českých tradičních předmětů – představili jsme Českou republiku andským indiánům předměty, které „dokáží ocenit“ a zároveň jsme chtěli ukázat, že si v ČR ceníme ruční práce a našich tradic – chtěli jsme je povzbudit, aby také oni dále rozvíjeli hodnotnou ruční výrobu a uchovávali moudrosti předků.

Akce v Peru realizují v rámci nadace Inka Perú tři koordinátoři, všichni jsou Peruánci, původem kečujští indiáni z venkova (díky osobní píli vystudovali vysokou školu). Pomáhají jim další: „vyrostlí nadační studenti“ a rodiče, brigádnicky upravují školy, postavili centra Inka wasi, atd.

NF Inka neorganizuje a nehradí pobyty Čechů (dobrovolníků) v Peru.V Peru nepůsobí žádný český manažer. Nechceme „vyvážet“ evropský způsob života a myšlení k indiánům. Záměrem NF Inka je, aby si indiáni sami řídili své záležitosti v souladu se svými kulturními hodnotami.

S finanční podporou projektu Medela Lejly Abbasové koordinuje NF Inka projekt pomoci dětem Májů v Guatemale. Projekt, zaměřený na vzdělání, zdraví a upevnění identity Májů, realizuje tým guatemalských lékařů.

Děkujeme vám za vaše dary. Jen díky nim můžeme
v Peru společně pomáhat dětem.


Kulturní odlišnosti
Prosíme všechny kmotry a přátele peruánských indiánů, aby brali v úvahu velké kulturní a povahové odlišnosti mezi středoevropany a jihoamerickými indiány.
Tyto rozdíly v myšlení a chování způsobují mnoho nedorozumění a nepochopení ve vzájemných vztazích. Jde zejména o tyto rozdíly a z nich vyplývající situace:

 • -Indiáni žijí přítomností, ze dne na den, nemyslí na budoucnost, neplánují, neumí šetřit. Pokud si vydělají peníze, utrácejí je rychle, bez myšlenky na budoucnost, obvykle nakoupí jídlo, pozvou příbuzné a udělají si fiestu. Existuje, ale, vzájemná solidarita, takže podobně se jindy zachová někdo jiný z rodiny. Prosíme proto kmotry, aby v dobré vůli pomoci s výživou dítěte, neposílali rodinám peníze, pomoc je to pouze jednorázová, neřeší situaci rodiny.

 • Indiáni neznají písemnou komunikaci, vše se sděluje pouze ústně. Odstěhuje-li se někdo z vesnice do vzdálenějších míst, ztrácí s ním rodina zcela kontakt. Nadační děti se teprve učí psát dopisy, některé potom píší hodně, ale některé z nich přes všechny sliby při osobním setkání, vám dopis nikdy nenapíší. Kmotrům často chybí zpětná vazba, stěžují si, že děti nepoděkují za dárek či dopis, neodpovědí na otázky nebo opakují v dopisech stále totéž. I to souvisí s odlišnou mentalitou a jiným způsobem života a myšlení. V rodinách se mluví kečujsky a děti píšou dopisy pro ně cizím jazykem – španělsky.
  Děti začínají se španělštinou teprve ve škole, zejména malé děti mají malou slovní zásobu, chybují v gramatice – a nikdo jim s psaním nepomůže. Proto se také stydí psát, nevědí o čem, nevědí jak. Kmotři, hovořící španělsky, v dopisech (psaných španělsky) narážejí na zákonitosti jazyka kečua – věty se od sebe neoddělují, nezačínají velkým písmenem, nekončí tečkou, někdy se neoddělují ani slova, splývají některé hlásky (i – e, o – u).
  Doma děti žádnou pomoc nemohou očekávat, rodiče jsou často negramotní. A také
  prostředí k psaní nevybízí – jedna zakouřená místnost v domečku většinou bez oken, kde se odehrává celý rodinný život. Je to kuchyně, obyvák, ložnice, v koutě morčata. Prosím, berte v úvahu i tyto okolnosti, až budete rozmrzelí, že jste zase nedostali žádný dopis.
  Pro kmotry, kteří nehovoří španělsky, dopisy překládají dobrovolní překladatelé,
  především studenti gymnázia Budějovická, Praha 4. Stylizace dopisu dítěte je ovlivněna samozřejmě také překladatelem.

 • Indiáni jsou chudí, nemají vztah k majetku, neumí si ho ohlídat, věci ztrácejí, nebo si je nechají snadno ukrást. Toto je jeden z důvodů proč neposílat dětem drahé dárky. Jiným důvodem je vzájemná řevnivost, některé děti dárky dostávají jiné nikoliv.

  Po špatných zkušenostech s pokusy nakupovat za peníze kmotrů rodinám ovce, jsme zrušili tuto možnost. Nejsme schopni kontrolovat jak je s penězi naloženo pokud dítě samo nenapíše a nepoděkuje. A je nad naše možnosti navštěvovat rodiny v horách a dotazovat se na to.

Nadační fond byl založen na podporu vzdělání dětí horských indiánů. Děti žijí a navštěvují školy v mnoha malých horských vesničkách, často velmi špatně dostupných a práce našich spolupracovníků je tím hodně ztížená.


NF INKA
Terronská 51
160 00 Praha 6
IČO: 26688671
e-mail: nf.inka@seznam.cz

Vážení přátelé,
Posíláme Vám dokumenty peruánského dítěte, které jste si přáli podporovat ve studiu.
Věnujte, prosím, pozornost několika následujícím informacím a dotazům:

 1. Při jakémkoliv kontaktu, korespondenci s námi i s dítětem, platbě, apod. užívejte kod dítěte (var. symbol) uvedený vpravo nahoře na formuláři.

 2. Informujte nás, pokud nemluvíte španělsky, nebo nemáte možnost španělského překladu při korespondenci s dítětem.

 3. Informujte nás co nejdříve, na kterou osobu má být napsána Darovací smlouva (potvrzení o platbě) - kvůli možnosti odečtení daru z daňového základu.

 4. Napište, prosím, dítěti krátký dopis (pokud možno ve španělštině) a přiložte své foto. Dárky nejsou vhodné, kromě úplných maličkostí, které vložíte do obálky. Dopisy jsou doručovány osobně, pošta v Peru nefunguje.

 5. Č. účtu NF Inka je 51-0104700247/0100. Roční platby (ZŠ 6000 Kč, SŠ 8500 Kč) jsou automatické, k úhradě podpory nevyzýváme ani neposíláme složenky.

 6. Prosíme, informujte nás o event. změně adresy či e-mailové adresy.

 7. Informace o akcích NFInka naleznete na adrese www.peru.cz/inka  v rubrice
  „aktuálně“.

Děkujeme za pochopení a zdravíme
 

Za NF Inka Zdena Mikolášková

 

zpět