Uplatnění statistiky při studiu
přírodních populací kaktusů

Sekvence genetického kódu chloroplastů, případně mitochondrií, je časově i finančně většině kaktusářů nedostupná. Mimoto její výsledky nemají jednoznačnou ani konečnou platnost pro systematiku rostlin, neboť často záleží, jak se studijní materiál k sekvencování vybere. A i kdyby se dal vyvodit jednoznačný závěr z jejích výsledků, pokud nebude odpovídat fyzickému vzhledu rostliny a přirozenému vjemu pozorovatele, není veřejné akceptování výsledků snadné. Na druhé straně je zjevné, že k poznání fylogeneze a vývoje druhů přinesla značný přínos. Pro ty co chtějí přispět k našemu chápání vývoje kaktusů je tu naštěstí i jiná možnost, jak se uplatnit na vědecké úrovni bez významných finančních nákladů, a tou je statistika. Snadno dostupný program od Microsoftu - Excel vykoná většinu statistické analýzy. Lze též využít bezplatných výpočetních zdrojů na internetu, případně stáhnout zdarma statistický program R 2.8.1. (http://probability.ca/cran/). Největším a nejtěžším úkolem je ovšem sebrat v přírodě co nejvíce dat. Ideálně to znamená změřit každou rostlinu, kterou najdeme, prakticky alespoň 30 rostlin z kažné populace (měřením není myšleno pouze něco změřit metrem, ale obecně se tím míní sebrat všechny důležité údaje o vzhledu a funkci rostliny). Proč statistika, a proč zrovna 30 rostlin se pokusím objasnit v následujícím textu. Ještě však něco úvodem.

Mezi českými kaktusáři je mnoho nadšenců, kteří projeli ve velkém rozsahu domoviny kaktusů. Získali tak poznatky, které lze jen těžko jinak nahradit. Na druhé straně, se zdá, že jejich publikace týkající se popisu nových druhů a variet (či dnes převládajícího používání subspecies) často vycházejí z intuice, kterou nelze bez podobného úsilí získat a závěry je rovněž těžko nezávisle ověřit. Hodnota takového úsilí a publikací pak bohužel zůstává na úrovni „jedna paní povídala“ a širší veřejnost nemá možnost si udělat vlastní závěry, které by byly založeny na ověřitelných faktech. Navíc se přesné lokality z různých (i platných) důvodů utajují, a tak jejich poznatky nelze ověřit ani navštívením těchto „bájných“ nalezišť. Dále známe i osobnosti s autoritativním přístupen k publikování informací ve stylu „takhle to je, já jsem odborník, a tím veškerá diskuze končí“. K tomu všemu je dále třeba dodat, že stále převládá posuzování a klasifikování rostlin na základě fenotypu na úkor genotypu.

Proč používat statistiku? Jednoduchá odpověď je, že žádné dvě rostliny, které vznikly přirozeným sexuálním oplodněním, nejsou stejné. Takto se zachovává většina přírodních populací a ke klonování (odnožování) dochází pouze v omezených případech (typické u opuncií, kde je to stále jen druhotný způsob rozšiřování vedle běžného sexuálního rozmnožování). Druhy vyšších rostlin (bakterie se rozšiřují klonováním, mají však jiný mechanizmus, kterým obměňují genetický kód, a to i včetně horizontálního přenosu DNA), které by se rozmnožovaly pouze klonováním, jsou dlouhodobě odsouzeny k vyhynutí, neboť jejich genetický kód je uniformní bez variability a neobstojí v konkurenci jiných druhů, neodolá nemocem a náhlým změnám životního prostředí. Jenom genetická variabilita, která se zachová sexuálním rozmnožováním (samec-samice) umožnuje adaptaci na změny životního prostředí rostlin. Genetická variabilita také znamená, že každá rostlina vypadá trochu jinak a pokud bychom definovali druh na základě jediné rostliny (herbářový vzorek-typová rostlina), nereprezentovalo by to typickou rostlinu, s níž se náhodně v přírodě setkáme a to co opravdu představuje přírodní genotyp. K posuzování velkého souboru dat, které v přírodě sebereme na odlišných jedincích, je proto nejvhodnější aplikovat statistické metody. Mezi běžně používané statistické veličiny patří např. průměrná hodnota a její rozptyl, atd. Mimo tyto běžné parametry existují však i další metody, jež určují vzájemnou závislot různých pozorování (tzv. korelace měřených veličin) nebo míru jak do sebe měřění vzdálených populací vzájemně zapadají (chí-square test). Podle těchto metod lze i rozhodnout, zda odlišnosti mezi populacemi jsou stále v mezích normálu nebo jedná-li se o významnou změnu, jíž lze považovat za evolučně významnou. Bez těchto průkazných dat je pak názor (intuice) jednoho autora jen osobním dojmem a zůstá stejně sporný jako opačný pohled jiného pozorovatele. Jak tedy na to?

Je třeba vyjít z jakž takž ustálené definice druhu, která je založena na výměně genetické informace převážně v rozmezí dané populace a menší měrou i mezi populacemi. Výměna genů sexuální reprodukcí mezi jedinci dané populace by měla být zjevná a zaručovat jistotu, že se jedná o stejný druh či varietu, bez ohledu na to zda jsme jí přiřadili taxonomickou jednotku (jméno) nebo ne. O tom rozhodne až další srovnávací studie založená na základě změřených údajů. Takto určené populace se zmapují v rámci známých ekoregiónů. World Wildlife Fund (světová organizace na ochranu živočichů) má na svých webových stránkách základní zmapování všech světových ekoregiónů s nimiž lze spolehlivě začít (jako příklady týkající se domoviny severoamerických kaktusů lze uvést oblasti pouští Chihuahua, Mojave, Sonora, Kolorádská náhorní rovina nebo pánev Great Basin). Proč v rámci ekoregiónů? Biologické druhy se vyvíjejí v závislosti na ostatních organizmech, s nimiž sdílejí stejné životní prostředí. Soutěž organizmů o světlo, vláhu a živiny vede k jejich specializaci, jež dále vede k druhové diferenciaci. V jiných případech to může být vzajemně výhodná spolupráce, tzv. symbióza, jěž má za výsledek podobné genetické změny. Každý ekoregion je definován typickou sadou organizmů, které se opakují v jeho rozsahu. Při přechodu z jednoho ekoregiónu do druhého se vymění i tyto typické druhy z čehož vyplyne i změna přírodních sil působících na vývoj organizmu. Lze proto předpokládat, že populace „stejného“ druhu se bude ubírat vlastní vývojovou cestou, která nejlépe odpovídá danému prostředí. Je to zatím jen předpoklad, který vezmeme v úvahu při srovnávání dat měřených populací, abychom se vyhnuli omylu házení všech údajů do jedné škatule. Jsme si ovšem vědomi příkladů jako je Escobaria vivipara, která okupuje jak oblast Kolorádské náhorní roviny tak oblasti Great Basin a pouště Mojave, odtud tedy její variety. Mimo odlišné profily biologických druhů jsou ekoregióny též typické vlastní geografií a klimatem, jež vytváří přirozené bariery pro přenos genetické informace.

Po zmapování výskytu a rozšíření populací přistoupíme k detailní práci měření parametrů jednotlivých rostlin uvnitř každé populace. Každý druh je charakteristický zvláštními rysy a tak nelze předem udat jednotný seznam měřených veličin. S největší pravděpodobností se bude jednat u kaktusů o počet žeber, areol, trnů, jejich rozměry, výška a průměr rostliny, barvy a poloha květů, druh opylovačů, atd. Statisticky zpracovaná data nám pak dají charakteristické parametry každé populace jako je např. průměr, střední chyba, korelační veličiny (matice variací a kovariací), apod. Korelační hodnoty jsou důležité pro určení závislosti měřených veličin, např. mezi výškou a průměrem rostliny, které budou pro daný druh charakteristické a pomohou odstranit rozpornosti v datech způsobené měřeními na různě starých rostlinách. Tato pozorování by měla zahrnout i vývojová stádia rostlin a případně charakteristiky, které lze těžko kvantifikovat. Zde může pozorovatel uvažovat i o využití některých nově se odvíjejících matematických metod, které jsou schopny popsat textury povrchů a jiné komplexní tvary, pomocí tzv. Mandelbrot fraktals. U jednotlivých populací je ideální zaměřit minimálně 30 jedinců neboť na základě jiného statistického testu (Studentova t-rozdělení) se parametry již blízce přimykají Gaussovu normálnímu rozdělení, které je obecně platné pro všechny přírodní jevy s neomezeným výběrem pozorování. Pro případy s nižším počtem změřených jedinců je vždy nutné použít Studentova t-rozdělení, které otestuje hypotézu normálního rozdělení u dané populace. Pokud test selže, nelze data využít ke spolehlivým srovnávacím závěrům.

Po takto stanovených statistických parametrech jednotlivých populací, přistoupíme ke srovnávací studii. Je proto nezbytné stanovit parametry typové rostliny, která sloužila k uveřejnění jména druhu. Ideálně je tedy nutno navštívit typovou lokalitu, kde se provedou měření pokud možno všech nalezených rostlin, jež jsou s největší pravděpodobností pravými potomky typu a nesou jeho genetický materiál, s přirozenou variabilitou u fenotypů. Pokud nebyla typová lokalita zveřejněna, vykonstruujeme parametry z původních popisů a případných herbářových vzorků. Abychom mohli rozhodnout, zda se populace z netypových lokalit přimykají rostlinám typové lokality, a tudíž se s největší pravděpodobností jedná o stejný druh, využijeme pro srovnávání tzv. Chi-square testu v případě, zě měříme počitatelné veličiny jako počet zěber, nebo výše uvedeného Studentova t-testu pro veličiny měřitelné jako je délka trnů. Oba testy se ve statistice běžně používají a jsou součástí programu Excel. Chceme-li porovnat několik populací současně, mužeme využít testu ANOVA. Jako statisticky významné kriterium se v biologii uvažuje hranice 5%. Pokud tedy nově zaměřená populace testy splní, lze s velkou jistotou tvrdit, že se jedná o stejný taxon. V případě nesplnění testu (očekávání), lze uvažovat o popisu taxonu nového, jehož opodstatnění je v tomto případě založeno na solidních a ověřitelných datech a ne na metodě „jedna paní povídala“.


Na závěr některé platné definice:

Taxonomie se obecně zabývá klasifikací organismů do skupin podle znaků, vlastností, vývojových a příbuzenských vztahů a vyhodnocuje jejich variabilitu; je vědeckou disciplínou, která se snaží postihnout realitu v přírodě. Navzdory používání vědeckých metod, je taxonomie do jisté míry závislá na subjektivním pohledu jednotlivých badatelů a vlivu různých taxonomických škol.

Nomenklatura rostlin se (paralelně a nezávisle k nomenklatuře živočichů) zabývá vědeckým jmenoslovím včetně hierarchických úrovní (tj. kategorií neboli ranků) taxonomických (resp. příbuzenských) skupin, tj. obecně taxonů rostlin, primárně druhů. Jména rostlin slouží k dorozumívání, nikoli k vyjádření jejich znaků, vlastností, zeměpisného rozšíření nebo historie (i když z nich obvykle vycházejí). Jména rostlin jsou plně závislá na akceptovaném taxonomickém pojetí a jejich platné ustavení je dáno Mezinárodním kódem botanické nomenklatury, ”International Code of Botanical Nomenclature”, zkráceně ICBN. Pro úplnost je nutno se zmínit o Mezinárodním kódu nomenklatury pro pěstované rostliny, ”International Code of Nomenclature for Cultivated Plants”, zkráceně ICNCP, který se zabývá jmenoslovím skupin rostlin existujících s přispěním člověka, tj. uměle vzniklých, vyselektovaných nebo záměrně udržovaných kulturních odrůd, tj. kultivarů rostlin. Oba kódy jsou celosvětově akceptovaná univerzální pravidla pro výběr, tvorbu a používání jmen rostlin. Oba kódy jsou průběžně měněny a doplňovány v nepravidelných víceletých periodách vždy po odhlasování změn na Mezinárodním botanickém kongresu.

Populace je skupina schodných organizmů, které zaujímají určitou definovatelnou lokalitu a běžně si mezi sebou vyměňují genetickou informaci. Geografický rozsah a rozměry lokality závisí na rozsahu této výměny genetického kódu mezi členy populace.

Druh
Definice druhu založená na morfologických odlišnostech je nesprávná, neboť tempo vývoje evolučních znaků se druh od druhu liší a je dáno přírodními podmínkami. Další obtíží je neznalost schopnosti a potenciálu reprodukce izolovaných populací. Biologický druh je základní evoluční jednotkou, bez jehož pochopení nelze o evoluci diskutovat. Je to konkrétní přírodní fyzický objekt bez abstraktního charakteru, jakými jsou ostatní taxonomické jednotky (např. čeled, třída, kmen, apod.). To, že je to relativně ustálený objekt, vyplývá z nezbytnosti adaptace na dané přírodní prostředí. Bez specializace na dané životní prostředí a předání genetické informace novým pokolením, by došlo k vyhynutí druhu. Z tohoto důvodu v přírodě vznikla mezi druhy (specialisty na dané prostředí) reprodukční bariéra, jež má za úkol omezit míchání genetického kódu. Kříženci mezi druhy jsou většinou méně schopné konkurence a v krajních případech i nadále neplodné, tj. neschopné další reprodukce. Přesto však k hybridizaci v přírodě dochází. Ve výjimečných případech může dojít i ke splynutí druhů. Pokud se ovšem jedná o dobré druhy, jejich reprodukční bariera přetrvává navzdory příležitostné hybridizaci. První krok při stanovení druhu je definovat populace, u nichž se genetický materiál kompletně vyměnuje. Dalším úkolem je pak tyto populace skombinovat pod jeden druh na základě mnoha dalších jak reprodukčních tak morfologických vlastností. Podstatou zůstává, že druh je definován svojí schopností udržet vyváženou genetickou základnu, která slouží pro budoucí zachování následujících generací a to včetně jejich schopnosti se dále vyvíjet. Přesná hranice mezi druhy zůstane natrvalo sporná a k jejímu stanovení se využijí poznatky morfologie, ekologie, geografie i molekulární analýzy.
Druh je definován jako skupina (populace) organizmů stejného charakteru, které sdílejí schodný genetický materiál a úspěšně se mezi sebou rozmnožují, a to ve smyslu, že i všechny budoucí generace v tomto procesu přirozeně pokračují.

Fenotyp
Vzhled jedince. Jakožto vloha je gen vlastně jednotka informace, dle níž se vytváří podoba organismu - fenotyp. Vyskytuje se v rozdílných typech - alelách, které se navzájem odlišují ve svém vlivu na fenotyp. Jejich vliv však nemusí být absolutní, při realizaci vlohy (konkrétní alely) ve fenotypu je třeba zvážit možné mezialelové interakce a vliv prostředí na fenotyp. V souvislosti s geny používáme ještě pojmy penetrance (pravděpodobnost projevení se) a expresivita (síla projevu).

Genotyp je soubor veškeré genetické informace organismu, respektive veškeré genetické informace týkající se zkoumaného znaku či znaků. Jedná se jak o znaky, které jsou neseny dominantní alelou, tak i znaky skryté v recesivních alelách.
 

Oldřich Fencl
Albuquerque
E-mail: oldanm(at)yahoo(dot)com

http://www.flickr.com/photos/sharloch/map/
(my images - locations on world map)

https://sites.google.com/site/sharloch/system/app/pages/sitemap/list
(website under construction)

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Monsanto
we’re facing our first wave of mass extinction since the dinosaurs.
Extinction is happening a staggering 1,000 times faster than ever before
in our planet's history.
And it’s not just lesser known bugs or obscure creatures
you’ve never heard of, one quarter of the world's wild mammal species
are at risk of extinction.

 

 

zpět