Zápis o jednání řádné Valné hromady

Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů
v sobotu 11. října 2008 v sále Kulturního domu ve Zlíně


Na Valné hromadě bylo přítomno 71 kaktusářů, z toho 37 delegátů organizací s hlasem rozhodujícím, což je zatím rekordní účast v historii Společnosti. Byli to delegáti z klubů: Bratislava, Brno, Břeclav, Čelákovice, Děčín, Dvůr Králové nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Hodonín, Hradec Králové, Chrudim, Jihlava, Jindřichův Hradec, Košice, Kroměříž, Mladá Boleslav, Most, Nitra, Olomouc, Opava, Orlová-Lutyně, Ostrava, Ostrava-Poruba, Plzeň, Praha, Přerov, Piešťany, Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Spišská Nová Ves, Tábor, Trenčín, Trnava, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Zlín, Vrútky a Zvolen.


 

Průběh jednání podle programu VH:

 1. Jednání VH zahájil v 10 hodin předseda SČSPKS př. Odehnal. Poděkoval KK Zlín v čele s předsedou Ing. Jiřím Pešatem za ochotu uspořádat Valnou hromadu a blahopřál k 50 letům úspěšné činnosti zlínského klubu. Poté přednesl krátký uvítací projev předseda KK Zlín př. Pešat.

 1. Byly zvoleny 3 komise potřebné k řádnému průběhu Valné hromady.
   
 2. Byla provedena kontrola usnesení z minulé VH (viz dále bod 4.)
   
 3. Zprávu o činnosti výboru Společnosti za uplynulé čtyřleté volební období předseda př. Odehnal. Ve zprávě bylo mj. uvedeno:
  V usnesení z Valné hromady v r. 2004 bylo zkvalitňování úrovně časopisu KAKTUSY a vydávání jednoho až dvou Speciálů. Tento úkol se nám podařilo splnit na více jak 100 %, protože za poslední 4 roky bylo vydáno celkem 11 Speciálů, především díky dobré práci kolektivu redakční, vydavatelské rady a autorů Speciálů. Prostřednictvím Speciálů jsme výrazně vešli do povědomí zahraničních kaktusářů, nejen v Evropě, ale také v Americe.

  I přes drobné problémy s tiskárnou má časopis opět vyšší úroveň, ke které přispělo i laminování obalu časopisu. Za toto volební období jsme nebyli nuceni zvyšovat cenu časopisu, díky dobrému hospodaření Společnosti a dobré práci hospodáře ing. Stanislava Stuchlíka a také spolupráci s rakouskými kaktusáři (GÖK). Tyto faktory nám umožnily vydání tří Speciálů ročně v posledních 3 letech.

  I když se zvýšil počet zahraničních i domácích přispívatelů, což zvyšuje atraktivnost časopisu, chybí stále větší množství článků prezentujících pěstitelský um českých a slovenských kaktusářů, zejména v oblastech výsevů, pěstování, roubování, chemické ochraně apod. Přivítali bychom i články o netradičních metodách propagace naší společné záliby. Náplň časopisu není záležitostí pouze RR a VR, ale nás všech. Časopis bude takový, jaký si ho společně uděláme.
  Každoročně jsou v časopise, na internetové stránce prezentovány výzvy k odběru přebytečných časopisů za snížené ceny. Přes všechny tyto výzvy stále zůstává na skladě značné množství výtisků.

  Redakční a vydavatelské rada se scházela pravidelně vždy před vydáním nového čísla časopisu (speciálu). Jednání zahrnovala hodnocení posledního vydaného čísla a připomínky k číslu příštímu. Komunikaci nám výrazně usnadňuje Internet, protože některé připomínky se prodiskutovávají ještě před jednáním RR a VR. Poděkování patří všem členům RR a VR, především těm, kteří dotahují závěr vydávání jednotlivých čísel časopisu: předsedovi RR a VR ing. Ivanu Běťákovi, šéfredaktorovi Mgr. Petru Pavelkovi, redaktorovi Jiřímu Štemberovi a všem přispěvatelům do časopisu i autorům Speciálů.

  Čím dál více kaktusářů cestuje na americká, africká naleziště, což se odráží i na obsahu našeho časopisu, přednáškách, sympoziích. Volný pohyb po Evropě nám umožňuje nakupovat bez potíží rostliny, semena v rámci EU. Řada našich členů se zúčastňuje zahraničních burz. Zkušenosti nás přesvědčili, že zákony se musí dodržovat, i když mnohdy máme oprávněné připomínky k některým úředníkům i samotné ochraně rostlin na nalezištích (nejednotnosti v ochraně přírody na nalezištích a zemích EU).

  Od roku 2002 pracuje archivní sekce, v současné době dvoučlenná (Vochozka, Stejskal). Jsem přesvědčen, že její ustanovení bylo správným krokem s ohledem na bohatou historii kaktusaření u nás. Její ustanovení jsem bral jako povinnost, resp. dluh vůči našim předchůdcům, kteří by v řadě případů upadli v zapomnění. Můžeme se těšit na první souhrnné výsledky její práce. Povinností jednotlivých klubů je poskytovat jednou ročně zprávu o činnosti klubů (vyplývá to ze stanov SČSPKS), bohužel se tak v mnohých případech i přes výzvy Archivní sekce neděje. Vynakládané prostředky na tuto činnost jsou minimální a jsou hospodářem kontrolovány.

  Naše společnost je již 10 rokem prezentována na internetu, s vlastní doménou, o kterou se stará ing. Zdeněk Podešva. Za vedení domény byla navržena správci odměna 4 200 Kč hrubého, která podléhá schválení výborem (VH). Přestože informace o chystaných výstavách, přednáškách sympoziích a podobných akcích mohou být bezplatně uveřejněny v časopise, na webových stránkách, stále ještě některé organizace tuto bezplatnou reklamu nevyužívají, a to k jejich vlastní škodě. Stále se nám nedaří na 100 % zkoordinovat pořádané akce. Časopis a Internet jsou pro tuto koordinaci ideální možností.

  Výbor Společnosti se scházel pravidelně jedenkrát za rok koncem září v Chrudimi s výjimkou letošního roku (z důvodu finanční úspory a následného jednáni VH zde ve Zlíně). Výbor schvaloval jednotlivé zprávy za uplynulý rok a ukládal úkoly na příští období. Účast na jednáních byla velmi dobrá. Výbor mezi jednotlivými zasedáními zastupuje RR a VR, která operativně řeší záležitosti, týkající se Společnosti, a následně pak informuje výbor Společnosti

  Společnost spolu se Spolkem pěstitelů kaktusů v Chrudimi se podílela na udílení vyznamenání „ZLATÝ ALBERTO“ těm, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj kaktusářství v České a Slovenské republice. Stále se nedaří zapojit co největší počet organizací do návrhů na toto vyznamenání, což je velká škoda. Kritéria kandidátů byla opakovaně zveřejněna v časopise i na Internetu.

  Nestačíme zastavit pokles členské základny i přes úspěchy pražské organizace a v posledních letech i Piešťanské organizace, ve které se za 2 roky zvýšil počet členů ze 16 na 40. Nemohu si pomoci, ale je to všechno v lidech, jejich aktivitách, metodách, mnohdy i netradičních. Koncem srpna se uskutečnila na

  Výstavišti Flora Olomouc v rámci letní etapy výstavy Národní výstava kaktusů a sukulentů. V historii Společnosti to byla největší přehlídka dovedností a pěstitelského umu kaktusářů a sukulentářů z celé republiky. Výsledkem společného úsilí bylo ocenění Představenstva Flory Olomouc za vytvořenou expozici, které převzal z rukou Představenstva Flory Olomouc za SČSPKS ing. Miroslav Sochůrek, který ze svého volného času obětoval spoustu hodin organizačním záležitostem. Patří mu za to naše poděkování. Rovněž poděkování patří i všem vystavovatelům, aranžérům, kteří naší Společnost na této výstavě reprezentovali. Předávání byli přítomni ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič a předseda Sněmovny Parlamentu ČR ing. Vlček.

  Pro příští volební období Společnosti sestaví podrobnější plán nový výbor, který do svého plánu zahrne body, které nekončí při dnešním jednání. Podle mého mínění je třeba:
  • pokračovat ve zkvalitňování časopisu Kaktusy. Ročně budou vycházet 4 řádná čísla a 1 až 2 Speciály dle finančních možností
  • jedenkrát ročně v podzimních měsících uskutečnit zasedání výboru Společnosti
  • zajistit jednání RR a VR vždy v dostatečném předstihu před vydáním příslušného čísla časopisu KAKTUSY (SPECIÁLU)
  • operativně reagovat na případnou možnost se podílet na přípravě úředních dokumentů (prováděcích vyhlášek) souvisejících s naší činností
  • věnovat maximální pozornost členské základně

  Zprávu předsedy př. Odehnala doplnil ing. Miroslav Sochůrek o podrobnosti z přípravy Národní výstavy kaktusů a sukulentů v Olomouci.
   

 4. Zprávu o hospodaření přednesl př. Stuchlík. Ocenil, že hospodaření v roce 2007 skončilo přebytkem a že platební morálka organizací odebírajících časopis byla dobrá. Pokladní zůstatek SČS PKS k datu 26. září 2008 činil celkem 439 134,- Kč na bankovním účtu a 9 433,- Kč bylo v pokladní hotovosti. Průběžné výsledky hospodaření jsou pravidelně předkládány na jednání VR a RR a na schůzi výboru Společnosti konaném již tradičně v Chrudimi.
   
 5. Stručnou zprávu o činnosti vydavatelské rady časopisu Kaktusy přednesl př. Běťák. Mimo jiné zdůraznil. že díky dobrému hospodaření Společnosti cena časopisu zůstane i pro rok 2009 stejná, tj. 230,- Kč v případě individuálního odběru do poštovní schránky. Společnost vydala před 2 lety poštovní známky s kaktusářskou tématikou a krátce před VH i propagační leták pro úplně začínající kaktusáře, který je nabízen organizacím za dotovanou cenu 1,-Kč/kus. Znovu připomenul poměrně velkou zásobu některých starších ročníků a čísel časopisu a možnost výhodného nákupu i kupř. formou komisního prodeje. Pro udělení ceny Zlatý Alberto 2009 došly výboru 2 návrhy (p. Běťák, P. Veverka). Navrhnul a zdůvodnil udělení této ceny př. Veverkovi z Prahy. (viz usnesení).

 1. Zprávu šéfredaktora časopisu Kaktusy přednesl př. Pavelka. Red. rada funguje dobře a všem členům a přispěvovatelům patří poděkování. Velkou pozornost věnoval přípravě dalších speciálů a provedl vyhodnocení prodeje cizojazyčných mutací. Vydání speciálu Osobnosti české a slovenské kaktusářské historie bylo odloženo na příští rok a jako náhradní speciál 3/2008 vyjde materiál O. Fencla „Kaktusy jihozápadu USA.“ S číslem 1/2009 vyjde rozšířený speciál Kaktusová vegetace Bolívie (R. Slaba) a dalších 7 témat je více či méně rozpracováno. Úkolem RR bude mj. najít člověka, který by četl zahraniční časopisy a připravoval z nich stručný výtah nejzajímavějších informací.
   
 2. Informaci o stavu webových stránek SČSPKS (www.cs-kaktusy.cz) přednesl webmaster př. Podešva. V dubnu 2008 uplynulo již 10 let od spuštění naší webové prezentace, stránky od jejich vzniku shlédlo již 142 00 návštěšvníků a jen za rok 2007 bylo zaznamenáno 23 000 přístupů. Stránky jsou pravidelně aktualizovány, organizace by se měly starat o včasné zasílání přesných informací o chystaných výstavách a dalších akcích.
   
 3. Zprávu archivní sekce přednesl př. Vochozka. Sekce pokračuje ve své činnosti vymezené výborem a kromě zpracovávání všech dodaných dokumentů a zpráv připravuje lexikon kaktusářských osobností.
   
 4. Zprávu revizorů účtů přednesl předseda této komise př. Kubát. Revizní komise se od VH v Roudnici n. L. sešla při kontrolní činnosti celkem 7x Revize probíhaly v souladu s §4 a §5 Stanov SČSPKS. Po celé období byly veškeré účty vedeny řádně, čitelně a přehledně, vše je podloženo řádnými doklady. Z členských organizací nedošla na adresu RK žádná připomínka. Za pořádek a péči o účetní dokumentaci zaslouží hospodář př. Stuchlík od revizorů účtů poděkování. Byla provedena mimořádná revize hospodaření archivářské sekce Společnosti s kladným výsledkem. Hospodaření SČSPKS je vyrovnané, mírný přebytek je vracen členské základně formou dalších speciálních čísel časopisu. Za hodnocené období splňuje Společnost cíle vytyčené ve stanovách a tím i požadavky její členské základny.
   
 5. V diskusi na VH vystoupili:
   
  • Michálková (KK Piešťany) seznámila přítomné s náměty, jejichž prostřednictvím se u nich v klubu podařilo výrazně zvýšit počet členů.

  • př. Halfar hovořil o stavu členské základy u nás a v ostatních evropských zemích, kde je situace mnohem horší.

  • př. Kunte diskutoval o možnostech fin. podpory práce s mládeží a znovu se zabýval naší expozicí na Floře Olomouc v srpnu t.r. Další podobná expozice K+S by mohla být za 3 roky.

  • př. Kůrka oznámil kandidaturu KK Plzeň na pořádání VH v roce 2012.

  • př. Pavlíček st. oznámil kandidaturu KK Chrudim na pořádání VH v roce 2012 (40 výročí trvání spolku).

  • př. Danišková oznámila kandidaturu KK Piešťany na pořádání VH v roce 2012.

  • př. Krajča hovořil o velkém počtu neorganizovaných pěstitelů KaS a dotazoval se na možnosti prodeje časopisu prostřednictvím PNS
  • př. Táslar hovořil o 10 let propagování naší činnosti na školách v Mostu a Litvínově, v závěru také oznámil kandidaturu KK Most na pořádání VH v roce 2012 (bude 50. výročí jejich klubu).

  • př. Kubeša (KK Frenštát p. R.) hovořil o nutnosti doplňku našich stanov, který by umožnil Společnosti stát se účastníkem všech jednání o CITES na MŽP. V závěru dal veřejný příslib, že bude sponzorovat vydání speciálu o kaktusech v Bolívii.

  • př. Danišková požádala výbor, aby v případě jednání o CITES bylo pokud možno osloveno též MŽP Slovenské republiky
  • př. Pavelka podpořil návrh p. Kubeši, aby Společnost měla v budoucnu pověřenou osobu, která bude zevrubně sledovat vše, co se děje ohledně novelizace vyhlášky o CITES
  • př. Vích komentoval velkou obtížnost prosazení změn v CITES, které by více vyhovovaly našim představám.

  • př. Odehnal připomenul, že po 12 letech v čele výboru Společnosti končí jako člen jejího výboru, rozloučil se a poděkoval za podporu a spolupráci

   

 6. Po diskusi se konaly VOLBY nového výboru společnosti, které řídil předseda příslušné komise př. Halfar (výsledek viz usnesení).
   
 7. Na závěr VH projednala a schválila následující usnesení:
   
  • VH schvaluje zprávu o činnosti výboru přednesenou př. Odehnalem.
  • VH schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti přednesenou př. Stuchlíkem
  • VH schvaluje zprávu komise revizorů účtů přednesenou př. Kubátem.
  • VH bere na vědomí zprávy šéfredaktora časopisu (Pavelka), správce webu (Podešva) a archivní sekce (Vochozka).
  • VH schvaluje roční odměnu pro správce webu Společnosti ve výši 4 200,- Kč, která podléhá zdanění.
  • VH schvaluje cenu časopisu pro rok 2009 ve stejné výši (230,- Kč) jako v minulých letech.
  • VH projednala a schválila udělení ceny Zlatý Alberto pro rok 2009 JUDr. Miroslavu Veverkovi z KK Praha.
  • VH ukládá výboru Společnosti projednat dodatečné ocenění hlavních organizátorů Národní výstavy kaktusů při letní Floře Olomouc 2008.
  • VH ukládá výboru Společnosti projednat možnosti finančně podporovat z rozpočtu SČSPKS aktivity směřující k získávání nových členů a provozování kroužků mladých kaktusářů.
  • VH uděluje výboru společnosti na celé funkční období mandát pro jednání s MŽP ohledně obsahu novely vyhlášky o CITES.
  • Valná hromada zvolila nový výbor v následujícím složení
   (v závorce je uvedena funkce po volbách na první ustavující schůzi výboru):
  1. Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná (předseda výboru SČS PKS).
  2. Ing. Ivan Běťák, Praha (tajemník SČS PKS)
  3. Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (hospodář SČS PKS)
  4. Ing. Zdeněk Červinka, Čelákovice (místopředseda pro české kraje)
  5. MUDr. Roman Staník, Bratislava (místopředseda pro Slovenskou republiku)
  6. Ján Baran, Zvolen
  7. Ing. Lubomír Berka, Praha
  8. František Dufek, Hodonín
  9. Zdeněk Franc, Dvůr Králové nad Labem
  10. Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
  11. Lumír Král, Ostrava
  12. Ing. Ivan Kubát, Jihlava (člen komise revizorů účtů)
  13. Ing. Libor Kunte, Děčín
  14. Ing. Milan Kůrka, Plzeň
  15. Petr Metela, Brno
  16. Jana Michálková, Piešťany
  17. Karol Novotný (člen komise revizorů účtů)
  18. Mgr. Petr Pavelka, Praha
  19. Pavel Pavlíček, Chrudim
  20. Ing. Zdeněk Podešva, Hulín (správce internetových stránek SČS PKS)
  21. Milan Štrauch, Smižany, SR
  22. Ing. Viktor Talián, Brno
  23. Alexander Táslar, Most (člen komise revizorů účtů)
  24. Jiří Vochozka, Suchdol nad Lužnicí (předseda archivní sekce)
  • VH potvrdila následující složení vydavatelské a redakční rady časopisu Kaktusy:
  1. Ing. Ivan Běťák, Praha (předseda VR)
  2. Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
  3. Ing. Miroslav Halfar, Frýdek-Místek (VR)
  4. Ing. Lubomír Berka, Praha
  5. Jan Klikar, Příbram
  6. Ing. Libor Kunte, Děčín
  7. Ing. Josef Odehnal, Brno (VR)
  8. Mgr. Petr Pavelka, Praha (předseda RR)
  9. Pavel Pavlíček, Chrudim (VR)
  10. PhDr. Rudolf Slaba, Písek
  11. Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (VR)
  12. Ing. Vladimír Šedivý, Praha
  13. Jiří Štembera, Poříčany (redaktor časopisu)
  14. Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná
  15. Mudr. Vítězslav Vlk, Rokycany


Zasedání VH proběhlo bez jakýchkoliv organizačních problémů, v důstojném a příjemném prostředí Domu kultury ve Zlíně. Zvláštní poděkování patří Ing. Vladimíru Poláškovi z KK Zlín a jeho firmě Vitar, která sponzorovala dárky a upomínkové předměty určené pro delegáty VH. Odpolední program pokračoval 3 přednáškami a skončil v 16 hodin.
 

Zapsal Jan Gratias
Zápis ověřil: Jaroslav Vích
 

(C)

zpět