ZPRÁVA o jednání řádné
VALNÉ HROMADY

Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
v sobotu 20. listopadu 2004 v sále KKS Říp v Roudnici nad Labem

Na Valné hromadě bylo přítomno 69 kaktusářů, z toho 35 delegátů organizací s hlasem rozhodujícím, jmenovitě z klubů:

Benešov u Prahy, Bratislava, Brno, Břeclav, Čelákovice, Česká Lípa, Děčín, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Kolín, Košice, Mladá Boleslav-I, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Příbram, Rokycany, Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Sokolov, Spišská Nová Ves, Tábor, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Všetaty, Vrútky a Zvolen.


Zpráva o činnosti. Jednání VH zahájil v 10 hodin tajemník SČSPKS př. Běťák. Poděkoval KK Roudnice nad Labem za uspořádání Valné hromady a blahopřál k 46 letům úspěšné činnosti. Po volbě komisí přednesl zprávu o činnosti výboru Společnosti za uplynulé čtyřleté volební období předseda př. Odehnal. Ve zprávě bylo m.j. uvedeno:

Velmi dobře byl plněn jeden z hlavních cílů Společnosti, tj. vydávání a další zkvalitňování časopisu Kaktusy. To se podařilo především díky pracovitému kolektivu vydavatelské a redakční rady, v němž došlo pouze ke dvěma změnám: Z RR odešel př. Milan Zachar a z funkce předsedy RR př. Jan Říha, který se stal jejím konzultantem. Novým předsedou RR byl jmenován př. Petr Pavelka, který je zárukou kontinuity práce celého redakčního kolektivu.

Za největší pokrok při vydávání časopisu bylo zvýšení počtu jeho barevných stran na dvojnásobek, za největší úspěch pak vydání speciálů (některých i ve dvou dalších jazykových mutacích). Za hodnocené 4 roky jsme byli nuceni jen jednou zvyšovat cenu časopisu, a to jen o 10,- Kč, díky velmi dobrému hospodaření Společnosti, na němž má velkou zásluhu pokladník př. Stuchlík. Časopis Kaktusy se v posledních letech dostal do podvědomí zahraničních pěstitelů právě díky vydávání tzv. speciálů, jejichž prodej umožňuje udržet i v roce 2005 stejnou cenu pro naše odběratele. Velmi dobrá je spolupráce s rakouskými kaktusáři (odběr německých mutací “speciálů”) a za pozornost stojí i zvýšený počet článků od zahraničních autorů.

Redakční a vydavatelská rada se scházela pravidelně, vždy před vydáním každého čísla časopisu. Jednání byla konstruktivní, účast vysoká, zvláštní poděkování patří redaktoru p. Štemberovi, př. Běťákovi a novému předsedovi RR př. Pavelkovi za včasné vydávání a distribuci jednotlivých čísel. Díky SPKS Praha nedošlo k výraznému poklesu předplatitelů časopisu Kaktusy, přesto zůstává dost velký počet neprodaných výtisků, zejména starších čísel. Návrhy na snížení těchto “zásob” jsou výborem prezentovány jak přímo v časopise, tak na internetových stránkách Společnosti.

Můžeme říci, že došlo k výraznému zklidnění vtahů mezi kaktusáři a úředníky MŽP a ČIŽP. Příčinou může být snaha našich pěstitelů ovlivnit přípravu vyhlášek a nařízení, i když s připomínkami jsme neuspěli. Velkou výhodou současné doby je skutečnost, že můžeme libovolně cestovat do zemí původního výskytu K+S a že po vstupu do EU můžeme bez problémů nakupovat rostliny a semena ve všech jejich členských zemích. Doufáme, že i naši úspěšní pěstitelé se časem uplatní se svými výpěstky na trhu Evropské unie.

V roce 2002 byla ustavena Archivní sekce při výboru SČSPKS. Tím byl položen základ ke splacení dluhu Společnosti postarat se o uchování jakékoliv dokumentace o bohaté činnosti kaktusářských klubů, zejména v posledních 30 letech. Výbor tuto sekci morálně i materiálně podporuje, ale je si vědom faktu, že je nutná mnohem větší podpora ze stran jednotlivých organizací. Vše se vyvíjí, dnes úspěšné organizace mohou za pár let zápasit s nedostatkem členů, proto je třeba pamatovat na uchování dokumentace a její kopie poskytovat archivní sekci.

Již šestým rokem je společnost prezentována vlastními webovými stránkami na internetu (doméně www.cs-kaktusy.cz ), o které se vzorně stará př. Podešva a které jsou hojně navštěvovány. Hlavní důraz je kladen na aktuální informace o výstavách a všech dalších akcích jednotlivých klubů, nově byl přidán odkaz i na stránky archívní sekce.

Společnost se po všechny čtyři hodnocené roky podílela na udělování ceny Zlatý Alberto, kterou připravil a organizuje KK Chrudim. Na převzetí ceny v příštím roce 2005 byl schválen MUDr. Vladimír Plesník z Ostravy. Aby rozhodování o kandidátech na udělení této ceny bylo co nejvíce objektivní, výbor vyzývá všechny členské organizace, aby se svými návrhy do této akce zapojily a posílaly své návrhy se stručným zdůvodněním.

K negativním jevům v činnosti Společnosti patřil především mírný úbytek členské základny, který byl trvalý, i přes úspěchy SPKS Praha, kterému jako jednomu z mála počet členů neklesá. V závěru zprávy byly nastíněny některé hlavní body plánu činnosti na další funkční období, které však bude projednávat a doplňovat již nově zvolený výbor.

Zprávu o hospodaření připravil př. Stuchlík, ale v jeho zastoupení přednesl př. Odehnal. Ocenil, že hospodaření v roce 2003 skončilo přebytkem 9 841,- Kč, že si časopis K-2004 objednalo 85 členských organizací, jejichž platební morálka byla dobrá. Pokladní zůstatek SČS PKS k datu konání VH činil celkem 119 727,49 Kč, což bude stačit na pokrytí nákladů za poslední číslo časopisu a vzhledem k několika avizovaným platbám je možné, že i tento rok skončí s malým přebytkem, který se převede do roku 2005. Průběžné výsledky hospodaření jsou pravidelně předkládány na jednání VR a RR a na schůzi výboru Společnosti konaném již tradičně v Chrudimi.

Zprávu revizorů účtů přednesl předseda této komise př. Kubát. Revizní komise se scházela dvakrát do roka, z toho vždy jednou v různých místech ČR a jednou po jednání výboru v Chrudimi. Revize probíhaly v souladu s §4 a §5 Stanov SČSPKS. Po celé období byly veškeré účty vedeny řádně, čitelně a přehledně, vše je podloženo řádnými doklady. Z členských organizací nedošla na adresu RK žádná připomínka. Za pořádek a péči o účetní dokumentaci zaslouží hospodář př. Stuchlík od revizorů účtů poděkování. Hospodaření SČSPKS je vyrovnané, za hodnocené období splňuje cíle vytyčené ve stanovách Společnosti a tím i požadavky její členské základny.

Diskuse na VH byla bohatá, ale poklidná, bez kontroverzních vystoupení jako před lety. Většina příspěvků se týkala problémů s udržením, případně rozšířením členské základny. Došlo též k výměně zkušeností s oživením činnosti a přiblížení naší záliby mládeži ve školách, ozvaly se hlasy vyzývající ke změně termínu konání Valné hromady ( v druhé půlce listopadu bývá vždy už špatné počasí na cestování po ČR). Př. Kunte vystoupil za red. radu časopisu. Ujistil přítomné, že RR a VR nejsou uzavřené a jiným autorům nepřístupné skupiny lidí a vyzval je ke spolupráci na přípravě obsahu časopisu – viz např. usnesení RR, že každý otištěný příspěvek zabývající se pěstitelskou tématikou bude odměněn m.j. roční dodávkou 1 výtisku časopisu zdarma.


Volby nového výboru: Před samotnou volbou bylo poděkováno odstupujícím členům výboru, př. Ježovičovi, Říhovi a Trtílkovi.

Valná hromada pak zvolila nový výbor v následujícím složení (v závorce je uvedena funkce po volbách na první ustavující schůzi výboru):

 1. Ing. Ivan Běťák, Praha (tajemník SČS PKS)
 2. Ing. Zdeněk Červinka, Čelákovice (místopředseda pro české kraje)
 3. František Dufek, Hodonín
 4. Zdeněk Franc, Dvůr Králové nad Labem
 5. Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
 6. Lumír Král, Ostrava
 7. Ing. Libor Kunte, Děčín
 8. Ing. Milan Kůrka, Plzeň
 9. Petr Metela, Brno
 10. Ing. Josef Odehnal, Brno (předseda SČS PKS)
 11. Mgr. Petr Pavelka, Praha
 12. Pavel Pavlíček, Chrudim
 13. Ing. Zdeněk Podešva, Hulín (správce internetových stránek SČS PKS)
 14. MUDr. Roman Staník, Bratislava (místopředseda pro Slovenskou republiku)
 15. Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (hospodář SČS PKS)
 16. Ing. Vladimír Šedivý, Praha
 17. Milan Štrauch, Smižany, SR
 18. Ing. Gabriel Vereš, Zvolen, SR
 19. Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná (místopředseda pro moravské kraje)

Revizoři účtů:

 1. Ing. Ivan Kubát, Vyskytná nad Jihlavou - Hlávkov
 2. Karol Novotný, Ružomberok, SR
 3. Alexandr Táslar, Most

Dále VH potvrdila dále uvedené nové složení vydavatelské a redakční rady časopisu Kaktusy:

 1. Ing. Ivan Běťák, Praha (předseda VR)
 2. Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
 3. Ing. Miroslav Halfar, Frýdek-Místek (VR)
 4. Jan Klikar, Příbram
 5. Ing. Libor Kunte, Děčín
 6. Ing. Josef Odehnal, Brno (VR)
 7. Mgr. Petr Pavelka, Praha (předseda RR)
 8. Pavel Pavlíček, Chrudim (VR)
 9. PhDr. Rudolf Slaba, Písek
 10. Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (VR)
 11. Ing. Vladimír Šedivý, Praha
 12. Jiří Štembera, Poříčany (redaktor časopisu)
 13. Mudr. Vítězslav Vlk, Rokycany

Zasedání VH proběhlo bez organizačních problémů, v důstojném a příjemném prostředí. Odpolední program pokračoval přednáškami př. Milana Kůrky (Severní kopiapoe dva měsíce po dešti) a př. Pavla France (výběr obrázků z expedice po Madagaskaru v r. 2003).


Valná hromada SČS PKS přijala dne 20. 11. 2004 následující usnesení:

 • VH schvaluje zprávu o činnosti výboru přednesenou př. Odehnalem.
 • VH schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti připravenou př. Stuchlíkem
 • VH schvaluje zprávu komise revizorů účtů přednesenou př. Kubátem.
 • VH apeluje na funkcionáře všech členských organizací SČSPKS, aby spolupracovali s archivní sekcí a podle možnosti jí poskytovali kopie jakýchkoliv dokumentů o činnosti jednotlivých kaktusářských klubů.
 • VH znovu vyzývá všechny organizace SČSPKS, aby se svými stručně zdůvodněnými návrhy zapojili do procesu udělování ceny Zlatý Alberto, kterou připravil a organizuje KK Chrudim.
 • VH ukládá VR a RR pokračovat ve zkvalitňování úrovně časopisu Kaktusy a ve vydávání jednoho až dvou speciálů ročně podle finančních možností.
 • VH ukládá výboru Společnosti projednat otázku termínu konání příští valné hromady (konkrétně kalendářního měsíce v roce).
 • VH vyzývá všechny organizace SČSPKS, aby věnovaly maximální pozornost udržování a dalšího rozšiřování členské základny.

 

Zprávu o Valné hromadě z pověření výboru připravil Jan Gratias.
Mg. Jan Gratias
E-mail: gratias@tiscali.cz