Backeberg Curt (1894-1966)

Napsat článek o Curtu Backebergovi, aby objektivně vystihl všechny jeho klady a zápory je dost složité. Vše zapříčinila jeho rozporuplná a tvrdohlavá povaha. Starší kaktusáři stále používají názvy kaktusů, které zavedl Backeberg ve svých základních monografiích (Die Cactaceae a Das Kakteenlexikon), mladší kaktusáři dávají přednost novým překombinovaným názvům a práce Backeberga zavrhují s tím, že nadělal víc zmatků než užitku. Pravda je asi někde uprostřed. Backeberg se seznámil s A. V. Fričem, který se chystal na další cestu za kaktusy a hned s nim navázal spolupráci. Už jako zkušený obchodník vytušil, že obchod s kaktusy může být výnosný a tak se o ně začal zajímat.  

Avšak jak se říká, dva kohouti se nesnesou na jednom hnoji, přenesla se brzy jejich spolupráce v pomluvy a ostré spory. Roztržky nastaly i mezi Backebergem a odborníky DKG, Backeberg založil později spolu s dalšími 350 členy nový spolek Die Kakteenfreunde.

Backeberg byl především obchodník s kaktusy a ze svých cest po nalezištích přivezl spoustu nových druhů. Při hledání a sbírání kaktusů Backeberg často spolupracoval s různými sběrači kaktusů, hlavně v Jižní Americe. Sbírali pro něj např. Blossfeld, Marsoner nebo Stümer. V třicátých letech byl Backebergův obchod s kaktusy světoznámým. Tehdejší hamburský deník psal o Backebergovi, že pro kaktusáře znamená tolik, co pro obchod se zvířaty pověstný Hagenbeck. V Backebergově podniku, tehdy umístěném ve Volksdorfu, nakupovaly nejen proslulé botanické zahrady, ale i kaktusáři z celého světa. Tato proslulost přispěla k příznivému vyřizování Backebergových žádostí o finanční podpory jeho výprav. Nechával se při nich platit jako dopisovatel, fotograf a tím zčásti hradil své výlohy.

Backeberg své zážitky z cest a nálezy kaktusů popularizoval v několika knihách, např. (1930 – Kakteenjagd zwischen Texas und Patagonien, 1931 – Neue Kakteen, 1935 – Kaktus ABC) a v řadě článků pro různé časopisy.

Přínos Backeberga pro poznání kaktusů je třeba hodnotit také z jiného hlediska. Na jedné straně stojí Backeberg jako velký „sběratel“ nejrůznějších informací o kaktusech, z druhé strany ignoroval očividná fakta nebo je přizpůsoboval tak, aby mu zapadly do jeho systému. Stále se snažil tvořit stále menší rody a druhy, produkoval řadu nových jmen a vůbec se nezatěžoval respektováním nomenklaturních zásad. Proto řada jeho názvů je neplatných. Neuznával potřebu konzervace typového materiálu v herbářích. Tvrdil, že moderní případně barevná fotografie, říká více než vysušený materiál. Fotografie však neumožní mikroskopické, histologické a jiné zkoumání typové rostliny. Navíc byl velmi tvrdohlavý a zcela neuznával názor jiného. Zejména byl citlivý na svůj systém třídění kaktusů, kvůli kterému se rozkmotřil i s bývalými přáteli a spolupracovníky např. Buxbaumem a Krainzem. Ti se pak o něm a zejména o jeho práci vyjadřovali nechvalně a to i na veřejnosti. Při prosazování a obhajování jím vymyšleného systému kaktusů byl pevně přesvědčen, že je nejdokonalejší z dokonalých. Nemohl proto pochopit, proč jeho představy nejsou obecně a hned uznávány. Ačkoliv stále zdůrazňoval, že si z kritiky svých odpůrců nic nedělá, neustále se v dopisech proti nim ohrazoval. Každého, kdo nebyl bezvýhradně zastáncem jeho systému, považoval za svého nepřítele.

Backeberg byl prakticky bez hlubšího botanického vzdělání, tím se vysvětluje jeho značně primitivní názor na systematiku kaktusů. Sám se však na systémového botanika pasoval a to si zcela oprávněně zasloužilo kritiku. Systematika je samostatná část botaniky, vyžadující nejen speciální botanické znalosti, ale snad ještě ve větší míře také seriózní přehled o jiných skupinách rostlin. Obé Backebergovi chybělo a bylo příčinou jeho neúspěchu. Nepostačující pochopení odborné literatury a snaha o další zlidovění vědeckých poznatků působí u něj někdy až směšně. Příkladem může být jeho „bipolární evoluce“, podle níž se kaktusy zásadně dělí na skupinu kvetoucí ve dne a v noci apod.

Žádná velká postava však není bez chyb. Na člověka bez patřičného vzdělání, který se nikdy v životě blíže vědou nezabýval, měl Backeberg úctyhodné znalosti. Patřil mezi osoby, které se vždy dokázaly obchodně prosadit, který se vyznal v žurnalistice a fotografování. Méně však je známo, že Backeberg napsal i několik románů a dokonce i divadelní hru, že sepsal tlustou sbírku básní atd. Jeho přednášky o jižní Francii a jižní Evropě nemálo ovlivnily turistický zájem o tyto oblasti.

Přesto všechno vděčíme však Backebergovi za mnohé. Bez jeho obchodního podnikání a sběratelské vášně by se nepřenesly naše poznatky o kaktusech o značný kus dopředu.

Pro úplnost na závěr několik Backebergových životopisných dat:

Narodil se 2. 8. 1894 v Lüneburgu v rodině úředníka. V letech 1901-11 zde chodil do základní školy a asi pak ještě rok navštěvoval gymnázium, které opustil na vlastní žádost. Zde dostal vysvědčení s přiznáním dobré znalosti z dějepisu a zeměpisu, dostatečné znalosti z angličtiny, latiny, němčiny, fyziky atd. Důvodem opuštění školy bylo přání stát se obchodníkem. V letech 1912-18 pracoval nejprve jako učeň „japonské“ exportní a zásilkové firmy, pak u jiných obchodních podniků.

V prvé světové válce byl během jednoroční služby na Ukrajině a před Verdunem zraněn. Po uzdravení byl až do konce války nasazen na obnovovací práce ve Vilně, tehdejší Východní Prusko. 11. 9. 1919 se oženil, ale manželství zůstalo bezdětné. Datum úmrtí jeho ženy není známo.

V letech 1919-24 pracoval jako obchodník u různých firem, při čemž byla oceňována jeho pracovní iniciativa. Roku 1925 se osamostatnil jako obchodník se zámořským zbožím, zejména z Jižní Ameriky. Teprve roku 1927 přišel prvně do styku se zakladatelem kaktusářské dynastie obchodníků v Erfurtu – W. Haagem seniorem. K tomu jej vyprovokoval A. V. Frič, který Backeberga navštívil v Hamburku. Později pak Backeberg několikrát navštívil Friče v Praze. Podle Katalogu kaktusů z roku 1937 považoval Backeberg rok 1927 za datum založení svého obchodu s kaktusy.

V roce 1928 podnikl svou první cestu do Mexika. Její náplň byla ryze obchodní, ale ve Venezuele nasbíral i nějaká semena. Podle Fričových rad začal se zabývat obchodně kaktusy, jako dobrým zbožím. V roce 1931 podnikl druhou cestu do Peru a Bolívie. Během dalšího roku (1932) začal o svých cestách a zkušenostech přednášet a to mu vydrželo již celý život. Podle zprávy v tehdejším anglickém kaktusářském časopise (1932) byla jeho přednáška „velmi pěkná a velmi dobře připravená“. Současně se v tomto časopise objevuje také prvý Backebergův článek o kaktusech. Roku 1933 se vypravil na třetí cestu, opět do Peru a Bolívie. V následujícím roce 1934 zahájil sérii přednášek provázených filmem a uveřejnil seriál krátkých cestopisných črt v časopise „Buch für Alle“.

Roku 1935 absolvoval druhé přednáškové turné po Anglii, opatřil si sekretářku, která jej pak s několika málo přestávkami provázela po celý život. V roce 1950 ji Backeberg v žádosti o francouzské vízum nazval svou ošetřovatelkou. Po smrti Backebergovy ženy se stala jedinou dědičkou a správkyní jeho pozůstalosti. Teprve po její smrti a jen díky náhodě byla tato pozůstalost zachráněna před úplným zničením. Roku 1936 podnikl Backeberg čtvrtou cestu do Peru a Chile. Finančně jej při tom podporoval Viktor Morawetz z USA, pro nějž také Backeberg opatřoval rostliny. Následujícího roku 1937 se vypravil na pátou cestu do Equádoru a severního Peru, opět s přispěném Morawetze. O podnikavosti Backeberga svědčí i to, že získal podporu také od časopisu Hamburger Illusatrierte, pro nějž v Equádoru sháněl tzv. trpasličí hlavy. (pozn.: jde o lidské hlavy, zvláštním způsobem preparované, se zachováním vlasů, fousů, rtů, ale zmenšené na 1/3 až 1/ 2 původní velikosti).

Velmi dobrý přítel Backeberga Bruno Doelz byl asessorem u soudu, ale udělal od roku 1939 závratnou kariéru. Za tři roky, již v roce 1942 byl presidentem zemského soudu. Doelz povolal z Die Kakteenfreunde zpět do DKG Backerberga a jeho přívržence, čímž tento spolek zanikl. V roce 1938 mu bylo na výroční schůzi německé kaktusářské společnosti (DKG) předáno čestné členství. Stalo se tak na popud F. Buxbauma, který byl členem vídeňské organizace. Rozjel se do Mexika opatřit velké kaktusy pro stálou výstavu „Planten und Blomen“ v Hamburku. V dalších letech bylo jeho živobytí založeno na obchodu s kaktusy (semena i rostliny) a přednáškových cestách.

Roku 1942 vydává také autobiografickou knížku „Stachlige Wildnis“ a připravil ke zveřejnění různé články zabývající se hlavně výskytem a rozšířením kaktusů. hlavním zdrojem jeho obživy je stále obchod s kaktusy. Zakládá však i malou tabákovou plantáž. Svým známým a přátelům dodává vlastnoručně vyráběné cigarety. Při leteckém náletu na Hamburg byla roku 1943 zcela zničena výstava „Planten an Blomen“. To Backeberg těžce nesl. Následujícího roku mu střepiny bomby, které dopadly v okolí jeho domu rozbily sklo ve všech sklenících. Díky významnému obchodu se mu podařilo rychle získat sklo za tabák. V roce 1945 a dalších se mimo obchodu s kaktusy živí hlavně přednáškami. Překládá spoustu americké literatury o kaktusech do němčiny a snaží se za psacím stolem rychle zapomenout  na válečná léta. O sbírku se v době přednáškových cest stará jeho paní.

O činnosti za 2. světové války mohou být údaje velmi kusé. Roku 1942 byl nasazen jako „putující přednašeč“ v kulturní a propagační jednotce Wermachtu. Pohyboval se zvláště ve Francii. Z té doby je jeho vlastní údaj o zaměstnání „cestující s filmovými přednáškami, obchodník“. Ví se však, že z důsledku násilného sjednocení německých kaktusářů v roce 1935 a další Backebergovi činnosti jako např. cesty do Jižní Ameriky financované z fondu NSDAP, kde měl údajně najímat teroristy pro záškodnické akce, stál tento v roce 1946 před denacifikačním soudem spojenců, kde se zachránil jen tím, že všechnu vinu svedl na svého bývalého nejlepšího kamaráda, válečného zločince Bruno Doelze, který již nežil, takže se nemohl bránit. Backeberg musel také na čas z Německa emigrovat, aby utekl před veřejným míněním. Od roku 1949 se skrýval u Juliena Marniera – Lapostolleho, který měl na ostrově St. Jean Cap. Ferat u Nizzy na francouzské Riviéře soukromou bot. zahradu „Les Cedres“. V letech 1951-55 se stal Backeberg dokonce vedoucím této botanické zahrady, která byla jedna z největších v jižní Francii. V té době se tituluje jako „odborný spisovatel“ a studuje tamní velké sbírky na francouzské Riviéře. Stále obchodoval s kaktusy z vlastní sbírky, kterou si nastěhoval do „Les Cédres“ a podnikal také řadu přednáškových cest. Pro neshody s majitelem botanické zahrady se roku 1955 vrátil do Hamburku.

Roku 1956 prodal svou sbírku do botanické zahrady „Jardin exotique“ v Monaku. Již dříve (od roku 1953) udržoval písemný styk s W. Rauhem a spolu zpracovali peruánské kaktusy, které Rauh dovezl ze svých dvou cest do Peru. V téže době Backeberg navštívil španělskou botanickou zahradu „Pinya de Rosa“, jejímž majitelem byl F. Riviere de Caralt. Zejména zde se seznamoval s tamní mimořádně bohatou sbírkou opuncií. Intenzivně pracoval na prvém dílu Die Cactaceae a dokonce se na čas před veřejností skrýval v sanatoriu. Rukopis I. dílu dokončil v polovině roku 1956, vyšel pak roku 1958. Původně prý zamýšlel vydat celou práci ve třech svazcích, ale nakonec jich bylo šest. Přes práce na rukopisu neustále podnikal přednáškové cesty, které spolu s prodejem sbírky jsou základem jeho finančního zajištění. Během let 1956-62 postupně budoval novou sbírku kaktusů a v rychlém sledu vydal všech šest dílů Die Cactaceae, kde uvádí 227 rodů s více než 2500 druhů. Např. Britton a Rose ve dvacátých letech uvádějí v The Cactaceae jen 125 rodů.

V letech 1962-32 procestoval s přednáškami jižní Evropu. I z těchto cest si pořídil diapozitivy, filmy a přednášky na kulturně historické témata. Roku 1964 se vrací na 4 měsíce do sbírky J. Mernier-Lapostolleho a sbírá tam materiál pro plánovaný Kakteenlexikon. V tom mu také pomáhá rozsáhlý písemný styk s kaktusáři a obchodníky z celého světa. Roku 1965 se vypravil na své poslední přednáškové turné po Anglii. Současně připravoval prodej své nové sbírky, opět do monacké Jardin Exotique. Ale 14.1.1966 podléhá srdečnímu infarktu, aniž se dočkal vydání Kakteenlexikonu, na němž si zvláště zakládal. Po jeho smrti přešla sbírka do vlastnictví Jardin Exotique

 

(viz také příspěvek „A. V. Frič“ - I. N. Cact. cz 3/2001

nebo: OSTNÍK 20: číslo 200, str. 1543, 7/1991

základní kaktusářská literatura)


Lumír Král
e-mail:
lumir.kral@iol.cz