Odpověď VR a RR časopisu KAKTUSY na Otevřený dopis výboru SČS PKS ze dne 12. 3. 2001 od SPKS Frýdek-Místek (zastoupený předsedou Miroslavem Kupčákem)

Adresát: Pan Miroslav KUPČÁK, SPKS Frýdek-Místek

V Praze dne 31. března 2001

Vážený pane předsedo,

na dnešní řádně svolané schůzi vydavatelské a redakční rady časopisu KAKTUSY (která dle stanov je oprávněna dle Stanov SČS PKS jednat v operativních záležitostech jménem výboru Společnosti v obdobích mezi plenárními schůzemi výboru) jsme projednali Váš otevřený dopis (dále jen OD) a k jednotlivým jeho bodům Vám sdělujeme:

ad 1. Váš OD bude v nejkratší možné době a v plném nezměněném znění uveřejněn v I.N. CACT (v dubnovém vydání speciálních internetových novin). Nebude však otištěn v časopise Kaktusy z důvodů, které jsou pochopitelné z dalších bodů této odpovědi. Stejně tak tato odpověď bude zveřejněna pouze na Internetu.

ad 2. Výbor Společnosti nijak nezanedbává informovanost členských organizací SČS PKS a využívá k tomu jak časopis, tak již dva roky i Internet. Zřejmě však přehlížíte fakt, že Výbor v plném složení se dle Stanov schází minimálně jednou za rok a Valná hromada za 4 roky. Pokud je třeba sdělit něco závažného všem klubům sdruženým v SČS PKS, pak je jako médium mimo jiné využíván i Věstník SPKS Praha, který 4x ročně dostávají všechny kluby zdarma.

ad 3. Vámi požadovaná zpráva bude zpracována až pro jednání pléna výboru SČSPKS, které se uskuteční podle plánu až v září 2001 v Chrudimi. K jednotlivým podbodům však přes tuto skutečnost sdělujeme:

ad 3a: usnesení VH je průběžně plněno, viz zápisy z jednání VR a RR

ad 3b: jednání pokračovala po VH a pokračují dále, v dubnu bude na ministerstvu jednat pracovní skupina ve složení př. Běťák, Odehnal a Pavlíček.

ad 3c: VR se usnesla ustavit pracovní skupinu pro jednání s PSP ČR až po rozboru výsledků jednání s ministerstvem životního prostředí v dubnu t. r.

ad 3d: Již schůze VR a RR v lednu 2001 potvrdila správnost rozhodnutí, že po dalších přestupcích některých našich kaktusářů (které se staly krátce po jednání Valné hromady v Pardubicích) by nebyla písemná reakce na článek v MF DNES vhodná.

K dalším bodům Vašeho OD, které jsou opět číslované od jedničky:

  1. RR již loni rozhodla, že články prezentující osobní spory nebudou v dalších číslech a ročnících otištěny a rovněž se zabývala otázkou tzv. skryté reklamy. VR a RR důrazně odmítá Vaše tvrzení, že intrikami a podvody odrazujeme autory od jejich publikační činnosti.
  2. Vámi zmíněné jednání zástupců SČS PKS s MŽP ČR není třeba dále komentovat. Vzniklo na základě soukromé žádosti př. Kunteho a členy výboru Společnosti k němu dodatečně pozvalo MŽP. Tuto situaci Vám telefonicky vysvětlil předseda př. Odehnal a pokud ani toto Vám nestačí pak je to VR a RR líto…

Závěrem této odpovědi považujeme za nutné zopakovat skutečnost, že je momentálně předčasné dělat nějaké závěry na téma, zda VR+RR v mezidobí mezi dvěma plenárními schůzemi výboru Společnosti plní či neplní usnesení Valné hromady. Nejbližší „skládání účtů” se bude konat až tedy v září 2001. Do té doby je třeba obrnit se trpělivostí a důvěřovat VR+RR, že se snaží tato usnesení splnit.


Z pověření schůze vydavatelské a redakční rady časopisu Kaktusy

Jan Gratias